Wsparcie pomostowe

  2018-03-20    3439

I.Wsparcie finansowe pomostowe podstawowe – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Uczestnikowi projektu wypłacana miesięcznie w kwocie nie większej niż 1200,00 zł. przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu finansowego podstawowego wsparcia pomostowego.

UWAGA ! Osoba, która na etapie składania wniosku o dotację wskaże, że:
a)będzie czynnym podatnikiem podatku VAT musi wnieść do projektu kwotę VAT jako wkład własny i w tym przypadku podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie 1200,00 zł traktowane jest jako kwota netto.
b)nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT kwotę podstawego wsparcia pomostowego w wysokości 1200,00 zł rozlicza jako wartość brutto.

II.Wsparcie finansowe pomostowe przedłużone – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana Uczestnikowi projektu wypłacana miesięcznie w kwocie nie większej niż 600,00 zł. przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu finansowego podstawowego wsparcia pomostowego.

UWAGA ! Osoba, która na etapie składania wniosku o dotację wskaże, że:
a)będzie czynnym podatnikiem podatku VAT musi wnieść do projektu kwotę VAT jako wkład własny i w tym przypadku przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 600,00 zł traktowane jest jako kwota netto.
b)nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego w wysokości 600,00 zł rozlicza jako wartość brutto.

Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:
a)koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników
b)koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
c)koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
d)koszty usług pocztowych;
e)koszty usług księgowych;
f)koszty usług prawnych;
g)koszty Internetu;
h)koszty materiałów biurowych;
i)koszty działań informacyjno-promocyjnych;
j)i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

III. Wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi doradczej
Każdy Przedsiębiorca ma obowiązek skorzystać z następującej formy usługi doradczej tj.: 5h dyd./os. doradztwa z katalogu zamkniętego, z którego należy dokonać wyboru, m.in.
1.Finanse w małej firmie (w tym samodzielne prowadzenie księgowości),
2.Działania marketingowe w małej firmie
3.Najważniejsze rozwiązania prawne w małej firmie
4.Pomoc doraźna w rozliczaniu dotacji i wsparcia pomostowego
5.Pozyskiwanie i utrzymanie klienta
6.Komunikacja w biznesie
7.Jaką cenę zaproponować? Czy niska cena to dobrze, a wysoka źle?
8.Skąd otrzymać wsparcie dla nowej firmy (m.in. Zewnętrzne źródła finansowania działalności)
9.Umowa w biznesie – konieczność czy zbytek?
10.Inne np. coaching.

Doradztwo jest obowiązkowe dla wszystkich Uczestników projektu.

Termin i miejsce doradztwa będzie ustalane w porozumieniu z Przedsiębiorcą i doradcą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku