Dotacja

  2018-03-20    4718

Wsparcie finansowe w postaci dotacji: bezzwrotne wsparcie polegające na udzieleniu osobie fizycznej, która rozpoczęła działalność gospodarczą wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, zgodnie z biznes planem. Wsparcie udzielane jest do wysokości nie większej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. W przypadku projektu „Drogowskaz na biznes 6“ wsparcie udzielane jest w wysokości nie wyższej niż 25 175,00 zł.
UWAGA ! Osoba, która na etapie składania wniosku o dotację wskaże, że:
a) będzie czynnym podatnikiem podatku VAT musi wnieść do projektu kwotę VAT jako wkład własny i w tym przypadku dotacja 25 175,00 zł traktowana jest jako kwota netto.
b) nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT kwotę dotacji 25 175,00 zł rozlicza jako wartość brutto.

Wsparcie w postaci środków na rozpoczęcie działalności realizowane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem.

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU GRUPOWYM ORAZ INDYWIDUALNYM ABY MÓC UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ.
Poniżej zamieszczono komplet dokumentów jakie Uczestnik Projektu po ukończonej usłudze szkoleniowo – doradczej składa w terminie wskazanym w ogłoszonym KONKURSIE O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO  W POSTACI DOTACJI.
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji
2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej  
3. Biznes plan
4. Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatków, niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, brak zobowiązań z tytułu zajęć sądowych, administracyjnych
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy ze minimis
6. Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
7. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego udzielana jest pomoc de minims
8. Oświadczenie VAT
9.Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika
10. Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu) - np. wydruk ze strony internetowej producenta wraz z ujętą kwotą, oferta mailowa potwierdzająca cenę planowanego zakupu, lub inne
11. Inne dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu, niezbędne do prawidłowej jego oceny (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) np.:
 a) oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę – obowiązkowe dla osób, które w formularzu rekrutacyjnym zadeklarowały zatrudnienie pracownika
 b) prawo jazdy w przypadku zakupu samochodu,
 c) akt własności lokalu lub umowa przedwstępna najmu/dzierżawy/ użyczenia lokalu obowiązkowo w przypadku remontu,
 d) kosztorys inwestorski – w przypadku planowanego remontu
 e) deklaracje współpracy,
 f) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
 g) i inne
  _________________________________________________________________
ETAPY PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI. INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ

Etap I przed podpisaniem umowy:

  • Oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia. (szczegółowe informacje załączników zawarte w §10 pkt. 12)
  • Upoważnienie do sprawdzenia Uczestnika Projektu w systemie BIG InfoMonitor.
  • Sekcja D-1 z biznes planu, tj. Opis planowanej inwestycji wraz z Harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Warunkiem wypłaty środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy (do wyboru):
A) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) - dokument ten wypełniany jest na miejscu w Biurze projektu podczas podpisywania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji;
B) poręczenie osób fizycznych - co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub określony tj. nie krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania poręczenia oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 2.500,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia, w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową poręczycielem może być małżonek; Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela (nie dotyczy małżonków posiadających rozdzielność majątkową). Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu; Na podpisanie umowy poręczyciel wraz ze współmałżonką muszą się zgłosić osobiście z dowodami osobistymi.
Przykłady:
Jeżeli Uczestnik Projektu/Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obecność małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Jeżeli Uczestnik Projektu/Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielność majątkową - należy przedstawić na podpisaniu umowy oryginał aktu rozdzielności majątkowej.
Jeżeli Uczestnik projektu/Poręczyciel jest wdowcem/wdową lub po rozwodzie należy dostarczyć akt zgonu lub odpis wyroku rozwodowego.

Dokumenty wymagane od poręczycieli:
Emeryt/rencista:
- kserokopia waloryzacji emerytury/ decyzja o przyznaniu renty,
- potwierdzenie wpływu emerytury/renty za ostatnie 3 miesiące,
- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu),
- upoważnienie do sprawdzenia poręczyciela w systemie BIG InfoMonitor (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej),
- dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument w zależności od sytuacji) – dowód wymagany na podpisaniu umowy,
Osoba zatrudniona na umowę o pracę:
- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu)
- zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące na wymaganym druku (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu)
- upoważnienie do sprawdzenia poręczycieli w systemie BIG InfoMonitor (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu)
- dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument w zależności od sytuacji) – dowód wymagany na podpisaniu umowy,
Osoba prowadząca działalność gospodarczą:
- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
- zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (oryginał) – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia do Fundacji,
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (oryginał) - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia do Fundacji,
- pit roczny za ostatni rok,
- podsumowanie przychodów za bieżący okres (ostatnie 3 miesięce),
- oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu)
- upoważnienie do sprawdzenia poręczycieli w systemie BIG InfoMonitor jako osoba fizyczna oraz przedsiębiorca (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu)
- dowód osobisty poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument w zależności od sytuacji) – dowód wymagany na podpisaniu umowy,
C) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika -  należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu). W przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia należy wybrać jeszcze jedną dodatkową formę z ppkt. b, d, e f lub g.
D) ustanowienie hipoteki /pierwsze miejsce hipoteczne/ - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu) oraz wpisać nr księgi wieczystej, oprócz tego należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność oraz informację, iż hipoteka nie jest obciążona innymi zabezpieczeniami (wpis do ksiąg wieczystych).
E) zastaw na prawach lub rzeczach -  należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu, należy przedstawić wycenę akredytowanego rzeczoznawcy podlegających zastawowi (nie mogą być to rzeczy zakupione z dotacji inwestycyjnej).
F) blokada rachunku bankowego - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu) oraz podać kwotę na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego i nazwę banku. Blokada rachunku bankowego zakładana będzie po podpisaniu umowy. Minimalny okres blokady to 13 miesięcy.
G) poręczenie Funduszu Poręczeniowego - należy wskazać tę formę w oświadczeniu o formie zabezpieczenia (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu), należy przedstawić decyzję o pozytywnym przyznaniu poręczenia i jego wysokości.

Etap II przed podpisaniem umowy:
- Pismo przewodnie ze wskazaniem numeru ewidencyjnego i wykazem składanych załączników
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx )
- Wydruk z rejestru REGON (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
- Wydruk  z portalu podatkowego potwierdzający status podmiotu w VAT (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ )
- Deklaracje ZUS (zgłoszenie, tj. deklaracja opatrzona pieczątką wpływu do ZUS lub potwierdzenie zgłoszenia drogą elektroniczną) -  Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z § 6 ust.2.
- Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 20 do regulaminu)
- Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) oraz oświadczenie
o posiadanym rachunku bankowym (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej).  Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy z bankiem zgodnie z § 6 ust.2..
- Zobowiązanie dotyczące formy opodatkowania (załącznik dostępny będzie na stronie internetowej projektu)
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 18 do regulaminu).

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data podpisania Umowy na udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku