Opis Projektu

  2018-03-20    3276

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz na biznes 6”. Partnerem w projekcie jest MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a w szczególności na terenie jednego z czterech powiatów: iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:

 • osoba powyżej 50 roku życia
 • kobieta
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach)

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające kryteria opisane powyżej oraz nie posiadające w okresie 12 m-cy założonej firmy, niekarane za przestępstwa skarbowe, korzystające w pełni z praw publicznych, oraz uczestnik nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej o tym samym profilu co jego członek rodziny.

W ramach projektu będą realizowane:

 • szkolenia grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych
 • wsparcie finansowe w postaci dotacji
 • wsparcie finansowe pomostowe podstawowe i przedłużone
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w ramach wsparcia pomostowego

Kto nie może wziąć udziału w projekcie:

 • osoba nie spełniająca w/w kryteriów
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • była karana za przestępstwa skarbowe
 • osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
 • osoby zadłużone w ZUS, Urzędzie Skarbowym, wpisane do rejestru BIG lub KRD
 • osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą o tym samym profilu, co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem

Cel projektu:
Celem projektu jest Aktywizacja zawodowa min. 260 os. (156 kobiet i 104 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych/biernych zawodowo z terenu powiatu ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego poprzez szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, a następnie udzielenie dotacji i utworzenie min. 236 firm, zapewnienie wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowego dla min. 236 firm. Realizacja projektu do 31.12.2020r.

Planowane efekty:
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 236,
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 238

Wartość projektu : 10 223 697,00 PLN
Środki Europejskie: 8 690 142,45 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 1 308 633,21 PLN
Wkład własny: 224 921,34 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Fundacja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
+48 89 646 79 57
+48 500 314 515
+48 89 762 49 03
sekretariat@atut.org.pl
Obserwuj nas na Facebooku